Бисквитки

вторник, 24 февруари 2015 г.

Област Враца се пртисъедини към Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

Заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи днес възможностите за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия през програмен период 2014 – 2020 г. и  присъединяването на област Враца към допустимия регион. На форума присъства Областният управител Малина Николова, която изрази задоволството си от възможността Област Враца да е нов член на трансграничното семейство на Програмата.
„Областна администрация – Враца вече е набелязала своите идейни проекти и ще се радваме да намерим партньори от Сърбия, с които да работим съвместно в подготовката и управлението на проекти“ – допълни още Малина Николова.
Представителите на Управляващия орган и Съвместния технически секретариат представиха накратко общите правила за подготовка на проекти, критериите за оценка на проектните предложения и дадоха примери за успешно изпълнени проекти и добро сътрудничество.
Общата цел на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия е да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му  чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в рамките на административните граници. Общият бюджет на Програмата е в размер на  почти 34 млн.евро, от които 85% се отпускат от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), а 15% са национално съфинансиране, разпределени по приоритетните оси. Най - голям е делът на приоритетна ос „Устойчив туризъм“ - 35 % от финансирането е предвидена за проекти, свързани с подкрепа на развитието на туристическите атракции, съхраняване на природното и културно наследство, изграждане на дребномащабна спомагателна инфраструктура към туристическите атракции.
Приоритетна ос „Младежи“ включва разработване на проекти за умения и предприемачество и създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в трансграничния регион.
„Околна среда“ е третата проритетна ос, за която са заделени 30 % от предвидените евросредства, ще осъществява проекти за съвместно управление на риска. Това са предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в транграничния регион, създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, както и подкрепа в дребномащабни инвестиции, като почистване и презалесяване на речните брегове, изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения като диги и канали; залесяване на краткотрайно уязвими терени.
          В края на форума, г-жа Деница Николова представи новата визуална идентичност на Програмата и подчерта, че основният мотивиращ фактор за успешното реализиране на проектите е партньорството и доброто  сътрудничество между двете страни.

Надя Гетова

експерт „Връзки с обществеността и протокол“

Няма коментари:

Публикуване на коментар