сряда, 13 декември 2017 г.

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодателРодителите не трябва да имат неплатени дългове към НАП

            До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Двете декларации - за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Новото през тази година е, че данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения.
Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2017 г. могат да се ползват по два начина.
Първият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2018 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2017 г.
Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2017 г. – до 30 април 2018 г. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:
-         Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005), включително декларация от другия родител, когато това е необходимо и/или
-         Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), включително декларация от другия родител, в предвидените за това случаи.
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2017 г. същият няма да ползва намалението, освен ако не попада в изключенията за представяне на такава декларация.
Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2017 г. той няма да ползва намалението, освен ако не попада в изключенията за представяне на такава декларация.
И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.
Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца с увреждания е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, но физическото лице подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г., към годишната данъчна декларация не следва да се прилагат декларациите за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, както и останалите необходими документи.
Важно: При ползване на данъчните облекчения за деца и/или за деца с увреждания с подаване на годишна данъчна декларация, физическото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.
 Мая Върбанова
Тел: 092 6684103

Промяна в представленията


Поради заболяване на актьор, предвиденото за 15.12 представление в ДКТ-Враца - "Женитба" по Гогол, няма да се състои.

Изпращам Ви програмата на театъра до края на годината:

13.12`17г. – сряда в Камерна зала от 19.00 часа
Симулатор за чифтосване” от Джоузеф Скримшоу - БИЛЕТИТЕ СА ИЗЧЕРПАНИ!

14.12`17г. - четвъртък в Камерна зала от 19.00 часа
Една жена, трима мъже” от Пeтър Петрович-Пеция

19.12`17г. - вторник в Камерна зала от 19.00 часа ПРЕМИЕРА
Летене” от Оля Мухина

20.12`17г. – сряда в Камерна зала от 19.00 часа ПРЕМИЕРА
Летене” от Оля Мухина

21.12`17г. - четвъртък в Камерна зала от 19.00 часа
Симулатор за чифтосване” от Джоузеф Скримшоу

22.12`17г. – петък в Камерна зала от 19.00 часа
Една жена, трима мъже” от Пeтър Петрович-Пеция

вторник, 12 декември 2017 г.

Заместник-кметът Петя Долапчиева бе гост на церемония по връчването на стипендии на деца в нужда
Заместник-кметът Петя Долапчиева бе гост на церемония по връчването на стипендии на деца в нужда
Заместник-кметът Петя Долапчиева бе официален гост на церемонията, на която бяха връчени стипендии на 15 деца с отличен успех и таланти, както и на деца със специални образователни потребности. Финансовата помощ се осигурява от Сдружение „Вестители 2007“, предоставя се всеки месец и за цялата година децата са подпомогнати със сумата от 9 400 лв.
Кампанията се прави за 9-та поредна година и целта й е да се подпомогнат талантливи деца, които са в неравностойно положение.
Заместник-кметът Петя Долапчиева поздрави представителите на Сдружението, че отново отварят сърцето си, за да дарят, защото по този начин стоплят детските сърца. „Вие помагате на прекрасните стипендианти, когато имат нужда от вас. Продължавайте да дарявате и да привличате още съмишленици във вашата благородна кауза!“ – каза в приветствието си заместник-кмета и връчи на всяко дете пакет с подаръци.
 


Заседание на Областния обществен съвет по превенция и противодействие на корупцията
Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства последното за годината заседание на Областния обществен съвет по превенция и противодействие на корупцията. На срещата бяха представени реализираните от териториалните звена на изпълнителната власт и представителите на местната власт антикорупционни мерки и добри практики през изминалата година. На заседанието присъстваха всички ръководители на териториални звена с контролни функции в област Враца, представители на Окръжна прокуратура - Враца, Териториална дирекция „Национална сигурност“, медии и неправителствени организации.
„Националната агенция по приходите - офис Враца разполага с изключително съвременни мерки и въведен антикорупционен инструментариум, чрез който централизирано и по места се противодейства на корупционните практики сред служителите“, изтъкна директорът на НАП – офис Враца Александър Александров. Той даде пример за работещо звено по антикорупция към териториалната дирекция във Велико Търново, едно от което се намира в офис – Враца. „Това е признание за дейността на нашите служители“, заяви Александров.
По време на проведеното заседание, директорът на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Враца Анжелина Първанова акцентира върху съществуващите добри антикорупционни мерки и създадената отлична административна система за въвеждане на данни и контрол на данни на клиентите на фонда. Предстои да се създаде на централно ниво организация за прием на проектите по Програмата за развитие на селските райони онлайн през системата ИСУН, което минимизира риска от корупция. Заместник областният управител Мирослав Комитски поясни също по темата, че предстои да се приложи анкетиране сред земеделските производители.
Секретарят на Община Враца Нина Дакева допълни изказалите се представители на местната власт и поясни, че въвеждането на електронното комплексно административно обслужване е добър пример за антикорупционни дейности. Предстои въвеждане на електронен продукт, чрез който всеки заявител на административна услуга би могъл да проследи своя документ.
Всички представители на местната власт и ръководителите на териториални звена обобщиха, че през изминаващата година няма подадени сигнали за корупция и въведените антикорупционни мерки за надеждни.
Окръжният прокурор Ивайло Хайтов поясни пред членовете на Областния обществен антикорупционен съвет, че продължава провеждането на правни беседи сред учащите, а от следващата година Министерство на образованието и науката и Висшият съдебен съвет ще осъществят подобни инициативи на територията на цялата страна. Прокурор Хайтов потвърди, че в Окръжна прокуратура – Враца не са постъпвали сигнали за корупция.
Заместник областният управител Мирослав Комитски обобщи в края на заседанието, че представените данни от всички институции са показателни за добре работещи антикорупционни мерки. „Вече 16 години Областният обществен съвет се утвърждава като консултативен орган и се надявам и през следващата година да продължим успешната работа с медиите и неправителствените организации. По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще проведем редица публични дискусии по значими за обществото теми, свързани със  здравеопазването и правната култура на гражданите“, заяви Мирослав Комитски.
Членовете на Съвета приеха решение да се проведе заседание на Консултативния съвет към председателя на Областния обществен съвет, на което да бъде дискутиран проект на План за действие за 2018 година. Планът ще бъде приет на първото заседание на 30 януари 2018 г.


Асфалтирането на още улици във Враца продължаваАсфалтирането на още улици във Враца продължава
Още улици ще бъдат асфалтирани до края на годината във Враца. В момента са приключени строително-ремонтните дейности на бул. „Мито Орозов“. На възловия булевард са изградени и допълнителни подходи за предвижване на лица с увреждания, поради намиращия се в близост „Клуб на инвалида“. Приключени са дейностите и по обособяване на тротоарните ивици на улиците „П. Р. Славейков“ и „Г. Бенковски“.
Завършени са и ремонтните работи по ул. „Поп Сава Катрафилов“, като на пътния участък е положен само първи слой асфалтова смес, като целта е максимално да бъдат подготвени улиците във Враца за зимния сезон. В началото на 2018 г. предстои да бъде положен и втори слой на възловата улица.
В момента, се извършват подготвителни дейности за асфалтиране на улиците, компрометирани от Водния цикъл – Етап 1 и Етап 2 -  „Борис I“, „Георги Апостолов“,  „Подбалканска“, както и ул. „Свети Мина“ в жилищен комплекс „Дъбника“ и ул. „Герена“ в кв. Кулата.
 

Отворено писмоДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ,1000


ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ,1000

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пл.”Света Неделя” № 5      
С О Ф И Я,  1000

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ           
ул. "Г. С. Раковски" 102
ГР. СОФИЯ, 1040

д-р даниела дариткова - проданова,
председател на комисията по здравеопазване
в народното събрание
софия

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОТ 6-ТИ МИР – ВРАЦА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
СОФИЯ


ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ РАБОТЕЩИТЕ В МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД, ГР. ВРАЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

МБАЛ „ Христо Ботев“ АД гр. Враца е най-голямото лечебно заведение на територията на област Враца.  Неритмичното и частично изплащане на трудовите възнаграждения на персонала повиши социалното напрежение в навечерието на Коледните и Новогодишни празници.
Уважаеми дами и господа, настояваме в срок от пет дни за среща с Вас или компетентни представители на Министерствата на  здравеопазването и финансите за отговор на следните въпроси:
1. Вярно ли е, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца не е приоритет за запазване от Министерството на здравеопазването, което е принципал на дружеството?
2. Ще продължи ли МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца да съществува като лечебно  заведение в региона?  Ако съществува, в какъв формат?
3. Ще получи ли МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца подкрепа от страна на Министерство на здравеопазването – мажоритарен собственик на лечебното заведение,  за осигуряване на гарант за кредита, необходим за стабилизиране на дружеството?
4. Какви ще са конкретните мерки, които ще предприемете за стабилизиране на състоянието на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца?

Напомняме, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е структуроопределяща в системата на здравеопазването за областта. В лечебното заведение функционират уникални по рода си отделения за региона - Отделение по трансфузионна хематология, което единствено снабдява всички лечебни заведения в областта с кръв и кръвни продукти; Клинична лаборатория и Отделение по образна диагностика  с осигурен 24-часов режим на работа; единственото Спешно приемно отделение в региона, което е  и елемент от националната сигурност.
Обичайно по време на празници МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е единственото работещо лечебно заведение в областта. Преустановяването на дейността на лечебното заведение, ще блокира цялата система на здравеопазването в област Враца. Медицинският колеж също ще преустанови своята дейност, тъй като МБАЛ „Христо Ботев“ АД е единствената му база за обучение.

Настояваме за спешни мерки, отговор на поставените въпроси и изплащането на дължимите ни трудови възнаграждения преди Коледа!  В противен случай ще преустановим работа!

Не желаем повече да бъдем манипулирани и заблуждавани! Искаме да знаем истината и дългосрочната визия относно бъдещето на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, в която ние сме само наемни работници. Не искаме тази агония да продължава и не е наша вината за сбърканата система на здравеопазване в Република България.Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
пл.”Света Неделя” № 5      
С О Ф И Я,  1000

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ           
ул. "Г. С. Раковски" 102
ГР. СОФИЯ, 1040

д-р даниела дариткова - проданова,
председател на комисията по здравеопазване
в народното събрание
софия

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОТ 6-ТИ МИР – ВРАЦА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
СОФИЯ


ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ РАБОТЕЩИТЕ В МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД, ГР. ВРАЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

МБАЛ „ Христо Ботев“ АД гр. Враца е най-голямото лечебно заведение на територията на област Враца.  Неритмичното и частично изплащане на трудовите възнаграждения на персонала повиши социалното напрежение в навечерието на Коледните и Новогодишни празници.
Уважаеми дами и господа, настояваме в срок от пет дни за среща с Вас или компетентни представители на Министерствата на  здравеопазването и финансите за отговор на следните въпроси:
1. Вярно ли е, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца не е приоритет за запазване от Министерството на здравеопазването, което е принципал на дружеството?
2. Ще продължи ли МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца да съществува като лечебно  заведение в региона?  Ако съществува, в какъв формат?
3. Ще получи ли МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца подкрепа от страна на Министерство на здравеопазването – мажоритарен собственик на лечебното заведение,  за осигуряване на гарант за кредита, необходим за стабилизиране на дружеството?
4. Какви ще са конкретните мерки, които ще предприемете за стабилизиране на състоянието на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца?

Напомняме, че МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е структуроопределяща в системата на здравеопазването за областта. В лечебното заведение функционират уникални по рода си отделения за региона - Отделение по трансфузионна хематология, което единствено снабдява всички лечебни заведения в областта с кръв и кръвни продукти; Клинична лаборатория и Отделение по образна диагностика  с осигурен 24-часов режим на работа; единственото Спешно приемно отделение в региона, което е  и елемент от националната сигурност.
Обичайно по време на празници МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца е единственото работещо лечебно заведение в областта. Преустановяването на дейността на лечебното заведение, ще блокира цялата система на здравеопазването в област Враца. Медицинският колеж също ще преустанови своята дейност, тъй като МБАЛ „Христо Ботев“ АД е единствената му база за обучение.

Настояваме за спешни мерки, отговор на поставените въпроси и изплащането на дължимите ни трудови възнаграждения преди Коледа!  В противен случай ще преустановим работа!

Не желаем повече да бъдем манипулирани и заблуждавани! Искаме да знаем истината и дългосрочната визия относно бъдещето на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца, в която ние сме само наемни работници. Не искаме тази агония да продължава и не е наша вината за сбърканата система на здравеопазване в Република България.