вторник, 20 февруари 2018 г.

ОБУЧЕНИЕ „БЕЗ ПЛАН”
( БЪДИ ЕФЕКТИВЕН, ЗНАЧИМ, ПЛАНИРАЙ, ЛАВИРАЙ, АНАЛИЗИРАЙ, НАДГРАЖДАЙ )
Младежки център – Враца обявява началото на кампания за набиране на участници в предстоящото обучение „БЕЗ ПЛАН“, което ще въведе 20 младежи на възраст между 15 и 29 години в основните принципи и стъпки при планирането и организирането на събития и инициативи!
Обучението ще се състои от две части, които ще бъдат проведени, както следва:
ПЪРВА ЧАСТ – 23 – 25 МАРТ – Младежки еко лагер  с. Очин дол
ВТОРА ЧАСТ – 14 - 15 АПРИЛ – Младежки център – Враца 
Желаещите могат да подават своите формуляри за участие ДО 13 МАРТ, попълвайки въпросник на следния линк: https://goo.gl/forms/04Q0rj7gAs0KBSbQ2 , като междувременно ще бъде провеждана и информационна кампания в някои училища и образователни институции в града. 
След изтичане на крайния срок ще бъдат разгледани попълнените въпросници и определени участниците, които най-ясно са изразили аргументите, мотивацията и интереса си за участие в обучението.
Главната цел на обучението е да бъде изграден и повишен капацитетът на младежи на местно ниво за планиране, организиране и провеждане на събития и доброволчески инициативи в полза на местната общност
Обучителните модули ще бъдат осъществявани чрез методите на неформалното образование, учене чрез правене и преживяване, както и на принципа връстнициобучават връстници, което ще даде голяма възможност на младежите да развият креативността и меките си умения, заложени в основата на включените в модулите теми като:
• Ефективна комуникация
• Работа в екип
• Лидерство
• Управление на времето 
• Планиране и организиране 
• Работа с медии 
Роля в провеждането на модулите ще заемат и младежи, преминали предишни обучения по темите и включвали се в процеса на организиране и провеждане на  инициативи и събития с екипа на Младежки център – Врацакато целта е да предадат придобитите ивече прилагани на практика опит и знания на техните връстници, в чието лице могат да намерят свои бъдещи съмишленици в каузи, идеи и задачи. Те ще влязат в ролята на менторичието участие ще бъде от съществено значение и в помощ на младежките работници при провеждането на обучителните модули. Бъдещите ментори също трябва да попълнят въпросници за регистрация, които ще открият на следния линк: https://goo.gl/forms/YlzB7xt2rbHacQqH2 .
Очакваните резултати от обучението са:
• Сформиране на добър и в перспектива мобилизиран екип от младежи.
• Изграждане на отношение, позиция и мнение към обществените дейности, събития и мероприятия.
• Развитие на комуникативни, организационни умения и по-добър поглед в управлението на времето и ресурсите. 
• Планиране, организиране и провеждане на 2 събития в полза на местната общност насочени, към повишаване на физическата активност,спорта и облагородяване на занемарени градски пространства. 

Обучението „БЕЗ ПЛАН“ е напълно безплатно и е предназначено за младежи на възраст между 15 - 29г., за които включването им в обученията ще бъде от полза в перспектива за тяхната социална и трудова реализация. Темите и дейностите ще бъдат от практическа гледна точка полезни за млади хора, които са ориентирани в сферата напрофесиите, свързани с организационни  дейности, спорта и туризма и които притежават следните качества:
• Отговорност и отговорно отношение към участието  в обученията.
• Интерес към обществените събития и дейности, свързани с млади хора, за млади хора, от млади хора. 
• Желание за работа в екип за кауза, целяща развиване на гражданската активност на местно ниво.

Не пропускайте тази възможност и не забравяйте, че крайният срок за подаване на заявления за участие е 13.03.2018г. Повече информация ще откриете на страницата на Младежки център - Враца във Фейсбукhttps://www.facebook.com/youth.center.vratsa/ , а нашият екип ще запознае с идеята и ще отговори на въпросите на всеки заинтересованда се включи в обучението като участник или ментор, в рамките на информационна среща, която ще се състои на 28.02.2018г. (сряда) от 16:00 часа в сградата на Центъра.

Cъвместната среща


Заместник областният управител Мирослав Комитски взе участие в съвместната среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и представителите на областните администрации на Видин, Враца, Ловеч, Плевен и Монтана. Целта бе да се обсъдят общи мерки за насърчаване на регионалната икономиката и гарантиране на устойчивостта по договорите, финансирани с европейска безвъзмездна помощ.
„Проекти на обща стойност от над 340 млн. лв. се изпълняват в Северозападния район по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Към момента около една трета от всички сключени договори по ОПИК са с изпълнение на дейности в Северозападния район. Тези предприятия вече са се възползвали от над 157 млн. лв. безвъзмездно финансиране, а голяма част от проектите са в процес на изпълнение. „Развитието на Северозападна България е стратегически приоритет и ние ще продължим да използваме всички инструменти, за да насърчим икономическия му подем“, каза зам.-министър Манолев.
По думите му в процедурите, които стартират по ОПИК последователно се дава преимущество на проекти, които се изпълняват в тази част на България.
По време на срещата бе договорено представители на областните администрации да получат възможност да участват като наблюдатели в дейностите по мониторинга на проектите в района, заедно с експертите на  Министерството на икономиката.
„По този начин областните администрации ще получат много важна обратна връзка от предприемачите, какво може допълнително да бъде направено, за да се подобри цялостната бизнес среда и да гарантираме устойчивост на проектите, които се реализират в Северозападна България“, подчерта икономическият заместник-министър. Той акцентира и на промените, направени в условията за кандидатстване по процедурите на европейската програма, за да не се допуска фиктивно изпълнение на проекти в Северозападния район от компании, опитващи да се възползват от приоритизирането при набирането на проектни предложения.


Анкета

Екип от експерти на Областна администрация – Враца участва в Информационна среща, организирана от Агенцията по заетостта в Монтана. На срещата бяха разяснени дейностите по провеждането на анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила за Враца, Видин и Монтана. Проучването, организирано от Министерство  на труда и социалната политика, е съобразено с разработения от Министерство на образованието и науката Механизъм за план-прием в професионални гимназии и в паралелки за професионална подготовка в обединени училища, в средни училища и в профилиранигимназии
Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. 
Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на основание Закона за насърчаване на заетостта и ще се извършва два пъти в годината – февруари и август.
Информацията от проучването на областно ниво ще се обобщава от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.
Работодателите имат възможност да отбелязват очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – от 3 до 5 години.
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца призовава представителите на бизнеса да се включат активно в анкетното проучване, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. 
Анкетният формуляр може да се попълва до 28 февруари 2018 г. чрез интернет страницата на Областна администрация – Врацаhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform.

понеделник, 19 февруари 2018 г.

Над 400 ученици се включиха в зимния спортен празник „Враца 2018”


          405 ученици от 14 врачански училища взеха участие в традиционния зимен спортно-туристически празник „Враца – 2018”. Тридесет и третото по ред издание, организирано от Община Враца, Българска асоциация „Спорт за всички” се проведе в местността „Учителски колонии”. Зимното предизвикателство бе първото масово мероприятие за годината в календара на Община Враца.
В четирите дисциплини - крос, конкурс за най-хубав снежен човек, щафета и теглене на въже се включиха ученици от 1 до 12 клас. 
Победители в отделните дисциплини станаха:
- крос  600 м – момичета V - VIII клас – Стела Николаева – СУ „К. Тричков”, с подгласнички Евгения Върбева СУ „Отец Паисий”, Василена Даскалска – ПТГ „Н.Й.Вапцаров”.
- крос – 800 м – момчета V - VIII клас – Венелин Иванов СУ „Отец Паисий”, с подгласници Дамян Бобошевски - ППМГ „Акад. Иван Ценов”, Георги Бонев - ПТГ „Н. Й. Вапцаров”.
- крос – 800 м – девойки IX – XII клас – Изабела Славчева СУ „Отец Паисий”, Дениза Цветелинова СУ „Н. Войводов”, Петрана Георгиева - ПТГ „Н. Й. Вапцаров”.
- крос 1000 м – юноши IX – XII клас – Веселин Янчев - ППМГ, Десислав Митев - ПТГ, Петър Косев – ППМГ.
          В надпреварата за „Най-хубав снежен човек“ при най-малките 1 - 4 клас, НУ „Иван Вазов” спечели първото място без конкуренция от другите основни училища в града.
V - VIII клас първото място бе за учениците от СУ „Отец Паисий” с подгласници ПЕГ „Йоан Екзарх” и СУ „Н. Войводов”.
          В щафетата най-добри в категорията V - VIII клас станаха учениците от  ОУ„Кирил и Методий”, второто място бе за СУ „Отец Паисий”, а третото за СУ „Н. Войводов”. При по-големите - IX – XII клас челната тройка изглежда така: СУ „Отец Паисий”, ПТГ и Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”.
Ето и класирането в най-атрактивната дисциплина - теглене на въже.
При най-малките 1-4 клас учениците на НУ „Иван Вазов” отново нямаха конкуренция и победиха съучениците си от НУ „Софроний Врачански”, както и заелите трето място ОУ „Св. Климент Охридски” от село Тишевица.
V - VIII клас - СУ „Отец Паисий”, СУ „Н. Войводов”, ОУ „Кирил и Методий”.
IX – XII клас – ППМГ„Акад. Иван Ценов”, Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”, ПТГ „Н. Й. Вапцаров”.
          Най-добрите, класирали се на първите три места, получиха от Община Враца и Българска асоциация „Спорт за всички”  медали, купи, лакомства и предметни награди, връчени от Таня Георгиева председател на постоянната комисия по образование към Общински съвет - Враца.
С пожелания за нови срещи празника бе закрит.Конкурс


Окръжен съд – Враца решава за договора на МБАЛ „Христо Ботев” с „Вива Медика”


МБАЛ „Христо Ботев” е подал искова молба до Окръжен съд– Враца за обявяване на нищожността на сключения Анекс към договор за наем от страна на лечебното заведение с МБАЛ „Вива Медика”. Договорът за наем на сградата, собственост на държавната болница, с частното лечебно заведение е от 18.03.2009 г. Въпреки действието на изрична забрана по Закона за лечебните заведения, през 2014г. е бил подписан анекс, за неправомерно удължаване до 18.03.2023 г. На територията на държавна или общинска болница може да работи друго лечебно заведение само при условие, че извършва различни медицински дейности. При справка на официалната страница на Министерството на здравеопазването се установява, че двете лечебни заведения осъществяват идентични дейности в няколко отделения. За подадената искова молба, надлежно са уведомени всички компетентни държавни органи, в това число и Специализираната прокуратура.  

ГЕРБ – Враца отбеляза 145-та годишнина от гибелта на Апостола


Структурата на ПП ГЕРБ – Враца почете паметта на Васил Левски с инициатива, посветена на Апостола на свободата пред паметника му в центъра на града. Жителите и гостите на Враца с желание приемаха календарчета с неговия лик, които им подаряваха представителите на Младежи и Жени ГЕРБ. В центъра на града звучаха стихове, песни и мисли за Левски. Представители на врачанската организация на партията участваха и в общоградското поклонение в памет на Васил Левски.
Нека сведем глава пред делото и паметта на Апостола на българската Свобода и помним неговите завети!

Калин Каменов: Левски е светец за всички българи

Калин Каменов: Левски е светец за всички българи
„На днешния ден свеждаме глави пред човека, който отдаде себе си за нас и за едно-единствено желание - България да бъде свободна и независима. Затова трябва да спазваме неговия завет - да бъдем честни пред себе си, а не лицемерни, да си казваме истината в очите, без да се сърдим и да продължаваме напред към развитието на България. Убеден съм, че обичайки се, а не мразейки се, подкрепяйки се, а не пречейки си ние ще опазим нашата родина, за която той мечтаеше. Левски е светец за всички нас българите и той ще продължава да живее в сърцата ни, докато на този свят има поне един българин. Поклон пред Апостола!“ – каза в словото си кметът Калин Каменов на отбелязване на 145 години от гибелта на Васил Левски.
 
Церемонията, по повод почитане паметта на великия българин, започна с панихида във Възнесенската църква „Храм – паметник Свети Софроний епископ Врачански”. Заупокойната служба за Йеродякон Игнатий – Васил Левски беше отслужена от Негово Високопреосвещенство Врачански Митрополит Григорий, в съслужие със свещеници.
Поклонението продължи с възпоменание пред паметника на Апостола, в центъра на града. Малките възпитаници от група „Мечо Пух“ от Детска градина „Знаме на мира“ рецитираха стихотворението на Цветан Ангелов „Левски“. Поетична композиция за Дякона представиха ученици от ОУ „Васил Левски”.
На отбелязването, по повод 145-та годишнина от гибелта на Апостола присъстваха народни представители, зам. - кметът на Община Враца Петя Долапчиева, общински съветници, директори на институции, ученици и граждани.
В знак на почит и признателност пред паметника на Васил Левски бяха поднесени венци и цветя.