Бисквитки

четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Проведе се работна среща по Водния цикъл на Враца             На 27 ноември във Враца се проведе обща работна среща, която имаше координационен характер и отчете извършеното през ноември по строителството на отделните обекти. Целта на срещата бе да се уточнят конкретни мерки и ангажименти относно успешното финализиране на обектите. В събитието участваха представители на всички изпълнители на строителство по проекта - ЕТАП-1, ЕТАП-2, ПСОВ, захранващия водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца, експерти от Звеното за изпълнение на проекта, Строителния надзор, Техническата помощ, проектантът и  асоциираният партньор „В и К” ООД - гр. Враца. Срещата  беше организирана от консорциум „АИП - Агенция за информация и публичност“ като част от мерките за информация и публичност по проекта.
Изпълнителите  на различните строителни обекти представиха дейността си за ноември, отбелязаха отстраняването на забележките по обектите направени от екипа на Инженера на проекта, обявиха плановете си за работата в оставащите до края на годината дни. Бяха дискутирани и въпроси, свързани с контрола на изградените участъци със специализирания робот на „В и К“ ООД - гр. Враца, подвързването на абонатите към новоизградената водопроводна мрежа, както и възстановяване на уличните настилки и тротоарите след завършване на строително-монтажните работи.
            „Особено важно е възстановяването, както и почистването на останалите строителни материали след завършване на обекти. По този начин се спестяват неудобства на гражданите на Враца, към които е насочен самият проект“ – посочи Инженерът на проекта инж. Бруно Ваш. От своя страна, изпълнителите поеха ангажименти да увеличат броя на групите, които ще работят по обектите до края на годината и да асфалтират приоритетно преди настъпване на зимата. „Строителните фирми, изпълняващи отделните етапи на Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Враца, трябва да набележат конкретни мерки, за да се преодолее забавянето по изпълнението на проекта. Чака се становището на МОСВ за удължаване срока за изпълнение на договорите с отделните изпълнители, но ако няма активизиране от тяхна страна, то и новите срокове няма да са достатъчни“ - заяви още инж. Бруно Ваш по време на срещата.
            Представителите на фирмата-изпълнител на последния етап от проекта - „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ азбестоциментов водопровод от яз.“Среченска бара“ до гр. Враца” - обявиха, че имат готовност за започване на СМР веднага след издаването на разрешение за строеж от МРРБ. „Сключени са предварителни договори за доставка на материали и наем на специализирана техника“ - посочиха от фирмата.
            Бенефициент по проекта е община Враца, общата стойност на проекта е 136 373 288,07 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 123 523 616,01 лв. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, http://ope.moew.government.bg
            Продължителността на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” е 72 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ с начало 15.01.2010 г. и край 15.01.2016 г.
            Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1.
                       
            Повече информация вижте на сайта на проекта: www.vratsawaterproject.eu и на сайта на община Враца: www.vratza.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар