Бисквитки

петък, 28 ноември 2014 г.

Няма да вдигат данъците и таксите в община Враца            През 2015 година данъците и таксите в община Враца няма да бъдат променяни. Това стана ясно на публичното обсъждане на проекта за бюджет за следващата година, водено от кмета инж. Николай Иванов. Без промяна на приходната база и при финансовата устойчивост на общината ще бъдат запазени качеството на предоставяните публични услуги, ще продължи да се изпълнява общинската социална политика и ще има модернизация на инфраструктурата. Такива са основните цели на проектобюджета за 2015 г. Очакваните постъпления за местни дейности и дофинансирането на държавни дейности са 15 963 313 лв. Прогнозата за собствените приходи е базирана на постигнатите до момента резултати и амбициите през 2015 г. да бъдат събрани не малка част от просрочените задължения.
С 33 % през следващата година ще бъдат увеличени средствата, които се дават за насърчаване на деца с творчески заложби и така сумата ще стане 20 000 лева. С 11 % повече ще са средствата за дофинансиране на детските градини и ОДЗ в общината. Очакваната издръжка за тях е до 1 467 430 лв. Ученическото столово хранене ще бъде дофинансирано с до 210 400 лева. За обезщетения и помощи на домакинства по решение на Общински съвет са предвидени 210 000 лева. В бюджета са предвидени до 317 000 лева за извънучилищни и младежки дейности. За нови детски площадки, пейки и беседки ще бъдат заделени до 80 000 лева. До половин минион лева ще бъдат вложени през 2015 г. в изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. За инвестиционни разходи и текущи ремонти са предвидени 1 269 619 лв. Други до 300 000 лева ще бъдат похарчени за озеленяване на града. За борбата с безстопанствените кучета са предвидени 91 000 лева. До 150 000 лева са заделени за превантивни дейности по намаляването и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии. За подпомагане на културните институти във Враца – до 150 000 лева. И през следващата година ще има средства за проекти по „Малки граждански инициативи” – до 60 000 лева. За всички посочени разходи, при представянето на проекто-бюджета, бе посочено от къде ще бъдат финансирани, което е различното в презентирането тази година, направено от Румяна Маринова – директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност” в Община Враца.
            Само две предложения за планиране в бюджета бяха направени от граждани. Първото е да бъде подпомогната дейността на „Анимал хелп” при овладяването на популацията на безстопанствените кучета и котки. Иван Иванов помоли Община Враца месечно да осигурява 1 870 лева, за да се грижат за уличните животни, които те подслоняват и им осигуряват осиновители от страната и чужбина. Да бъде изградена улица „Венец” във Враца, която до този момент не е изграждана, помоли Николай Търнавски. И за двете предложения бе прието да бъдат заделени средства в бюджет`2015.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

Няма коментари:

Публикуване на коментар