четвъртък, 1 март 2018 г.

Комисията за изготвяне на Областната здравна карта


проведе днес трето работно заседание, което беше председателствано от областния управител Малина Николова.
На срещата присъстваха директорът на Районна здравноосигурителна каса Светозар Симеонов, д-р Орлин Димитров, директор на Регионалната здравна инспекция - Враца, представители на лекарските колегии и на общините от областта.
„На днешното последно работно заседание на комисията, предстои да приемем Областната здравна карта на област Враца. Документът е изработен след направен анализ на здравно-демографската характеристика на областта, състоянието и тенденциите за развитие на системата за здравеопазване, оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването Методика“. С тези думи областният управител Малина Николова откри заседанието.
Проектът на Областната здравна карта беше представен от директора на Районната здравна каса Светозар Симеонов.
„Десетте броя здравни райони в област Враца съвпадат с административните граници на общините от областта. Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на общия брой на населението, раждаемост под средната за страната, смъртност над средната за страната и естествен прираст с отрицателни стойности над средния за страната“, информира Светозар Симеонов. Той уточни, че по отношение на общата и хоспитализирана заболеваемост по структура на населението, с най-висок относителен дял при лица до 17 г. възраст са заболявания на дихателната система и инфекциозните болести. За лицата над 18 г. с най-висок относителен дял са заболяванията на дихателната система, следвани от заболявания на органите на кръвообращението и болести на костно-мускулната система.
Светозар Симеонов представи състоянието на съществуващата здравна мрежа в област Враца по вид, брой, дейности и разпределение на съществуващите в областта лечебни заведения, както и необходимия минимален брой лекари, лекари по дентална медицина и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ по специалности. Представен беше и броят на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури в областта.
„По отношение на Първичната извънболнична медицинска помощ, по договор с РЗОК работят 101 общопрактикуващи лекари на 97 индивидуални практики и 2 групови. Констатира се недостатъчно добра осигуреност на населението с лечебни заведения за първичната извънболнична медицинска помощ“ допълни Светозар Симеонов.
На комисията бяха представени предложения за броя и разпределението на лекарите и лекарите по дентална медицина в Първичната извънболнична медицинска помощ по общини, както и броя и разпределението на специалистите от професионално направление „Здравни грижи”. По така направеното предложение, броят на общопрактикуващите лекари на територията на област Враца е 113, а броят на лекарите в специализираната извънболнична помощ е 227. Броят на специалистите по дентална медицина в първичната помощ е 168.
Значително е увеличен броят и разпределението на специалистите от професионално направление „Здравни грижи” – 255. Мотивите, които са залегнали в Областната здравна карта са, че е необходим еднакъв брой на специалисти по здравни грижи и лекари.
Светозар Симеонов представи разпределението на болничните легла в област Враца по видове и нива на компетентност към момента. Общият брой на болничните легла в област Враца е 1295, от тях активни са 920. Останалите 375 легла в болничните заведения са за продължително лечение и палиативни грижи, психиатрични и легла за физиотерапия и рехабилитация.
Съгласно направените изчисления по Методика за областа се предлагат общо 1144, от които 44 интензивни легла, 450 терапевтични, 140 хирургични, 68 педиатрични, 55 акушеро-гинекологични, 148 легла за дългосрочни грижи и палиативни легла, психиатрични 125 и физиотерапевтични – 114.
Така направеното предложение беше гласувано с единодушие от всички членове на Комисията за изготвянето на Областната здравна карта и ще бъде представен в Министерство на здравеопазването.


Няма коментари:

Публикуване на коментар