Бисквитки

петък, 6 март 2015 г.

Информационен ден


В периода 08 - 09 март 2015 год. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, съвместно с регионалното представителство на КРИБ в област Враца,  ще проведе Информационен ден под надслов „Проектът на КРИБ – поглед върху развитието на човешките ресурси в региона”, на който бе представен напредъка по изпълнение на проектните дейности и поставените цели.
В продължение на два дни в гр. Вършец представители на фирми, общини, областни администрации от Северозападен регион ще имат възможността да се запознаят с приоритетите на европейските стратегии и перспективите за развитие на човешките ресурси, ще дискутират въпроси, свързани с бъдещето развитие на човешкия потенциал, с нагласите и предизвикателствата при прилагането на добрите практики.
Важен акцент в дискусията ще бъде отделено върху  проблемите на ефективното сътрудничество между работодателите и представителите на местната власт и образователните организации в региона.
Във форума ще участват управители на фирми, ръководители човешки ресурси и организации от различни браншове като: строителство, застраховане,  производство на изделия, търговия и услуги и др.  Над 40 участника ще имат възможност да обменят мнения и опит в областта на развитието на човешките ресурси в региона през призмата на европейските стратегическите цели за растеж и заетост.
Проектът на КРИБ „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност за периода 2010 - 2015”, се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз.
Основната цел на проекта е усъвършенстване на стратегическото и оперативното управление на персонала за осъществяване на европейските цели на трудовия пазар сред членовете на КРИБ във взаимодействие със социалните партньори, образователните организации, регионалните структури. Проектните дейности са насочени към изпълнение на обновената Лисабонска стратегия и Стратегия „Европа 2020”, поставящи силно ударение върху  знанието, образованието и иновациите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар