Бисквитки

четвъртък, 5 март 2015 г.

Междуведомствена комисия на областна администрация проверява състоянието на 46 язовира в цялата област Враца


Комисията е сформирана със заповед на областния управител Малина Николова и в нея участват представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца, Регионално водно бюро – Враца към Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ с център Плевен, РИОСВ – Враца, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия и преприятие „Язовири и каскади“. Днес заместник областният управител Мирослав Комитски проведе работна среща с членовете на Комисията, на която се изготви график за проверка на техническото състояние на потенциално опасни водни обекти на територията на област Враца – язовири, хвостохронилища и речни корита. В периода от 9 до 31 март ще бъдат проверени също така проводимостта на речните легла на разстояние до 500 метра след язовирните стени, както и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги на територията на областта. Комисията ще следи и за изпълнението на предписанията на Междуведомствените комисии от 2014 г., които касаят подобряване на техническото състояние и аварийно планиране на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения.
Обект на проверка ще бъде и състоянието на участъците на речните корита, намиращи се извън урбанизираните територии и тяхната проводимост.
След предвидената проверка, Комисията ще изготви Обобщен доклад за състоянието на обектите и Програма за планово почистване на речните участъци, намиращи се извън населените територии, за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар