Бисквитки

сряда, 24 септември 2014 г.

ТРЕТА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ "MMWD – ДА НАКАРАМЕ МИГРАЦИЯТА ДА РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕ"

Част от екипа по проект "MMWD – Да накараме миграцията да работи за развитие", ръководен от Иван Жеков – Секретар на Община Враца, участва в третата кръгла маса за Транс национален диалог и сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя се проведе в град Триест, Италия в изпълнение на Работен пакет 7:„Развитие на транснационално взаимодействие и сътрудничество”. Община Враца бе представена освен от членове на екипа по проекта, също и от представители на заинтересованите страни Дирекция "Бюро по труда" – Враца, Дирекция "Социално подомагане" - Враца, Регионален инспекторат по образованието и Професионална гимназия „Н.Й.Вапцаров” – Враца. Преди разделянето по групи за работа по тематични области, партньорите от Регион Фрули Венеция Джулия бяха организирали представяне на международна мрежа за социални иновации, нови модели на предприемачество и екологична, социална и  икономическа устойчивост, инициирана по проект на Центъра за Въздействие – Триест.
За да се идентифицират области за взаимно изгодно транснационално сътрудничество, участниците в кръглата маса обсъдиха представения сравнителен анализ на миграционните профили и на сценариите за политики, разработени по проект MMWD. Последва  работа по групи, обособени в три тематичните области: „Трудова заетост”, „Благосъстояние” и „Човешки капитал”, в резултат на която участниците съставиха план за действие в съответната тематична област. По отношение на заетостта вниманието се фокусира върху насърчаване на предприемачеството като трудова възможност за мигрантите. В областта, свързана с развитие на човешкия капитал, основната цел е международното сътрудничество да насърчи техническото образование, което не само да отговаря на изискванията на пазара на труда, но и да бъде двигател за иновации на регионално и транснационално ниво. Планът за действие с тематична област „Благосъстояние”  акцентира върху мерките за насърчаване на социалната икономика и осигуряване на специфични услуги, отговарящи на потребностите на възрастните хора, на децата, на семействата и на мигрантите.
Работата на екипите ще продължи с изготвянето на единен план за действие за транснационално сътрудничество през 2014-02020 г., свързан с мерките за активно управление на миграционните процеси и създаването на платформа за политически диалог за насърчаване приемането на по-ефективни разпоредби на миграционните потоци в региона на Югоизточна Европа. Тъй като миграцията е по същество трудов и икономически феномен, ограничителни законодателни и контролни мерки не могат самостоятелно ефективно да регулират и управляват миграционните движения. Проектът се стреми към по-всеобхватен подход, включващ основните заинтересовани страни в различни страни. Целта е да се улеснят съвместни подходи към управлението на миграцията и нейните последици в региона на Югоизточна Европа, както и осигуряване на сътрудничество при решаване на общите предизвикателства, породени от демографските и миграционните процеси.Този документ е създаден в рамките на проект „MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна Европа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на МРРБ и Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца. Тя не отразява непременно становището на Европейския съюз. Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба, която може да се направи с информацията, съдържаща се в него. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар