понеделник, 18 декември 2017 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
за Наредба за реда и условията за настаняване  и ползване на социални жилища в община Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за настаняване  и ползване на социални жилища в община Враца.
 С предлагания проект на  Наредба се предвижда да се се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Враца и настаняването им в социални жилища, които ще бъдат изградени в изпълнение на проект на Община Враца по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020..
Обществената консултация ще се проведе на 28 декември 2017 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.
Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.orgили подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.


С уважение,
КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Няма коментари:

Публикуване на коментар