Бисквитки

четвъртък, 12 февруари 2015 г.

Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България

Областният управител на област Враца Малина Николова одобри Работен проект на обект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 1 „Проектиране и изграждане оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе Враца – Мездра – Роман“ с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. ИА „ЕСМИС“ е директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“, Операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа“ и съгласно Закона за електронните съобщения е Възложител на проекта. Консултант на проекта е „Дарис“ ООД – София.
Обектът е трета категория -  електронна съобщителна мрежа и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво в неурбанизирана и урбанизирана територия.
Проектът е разработен на териториите на общините Враца, Мездра и Роман и цели изграждане на инфраструктура за широколентов достъп за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в Република България. Строителната дължина на новата подземна тръбна мрежа е 54 525 метра, на обща стойност 1 097 345 лв. /един милион деветдесет и седем хиляди триста четиридесет и пет лева/.

Надя Гетова

експерт „Връзки с обществеността и протокол“

Няма коментари:

Публикуване на коментар