Бисквитки

вторник, 9 декември 2014 г.

Кохференция за Водния цикъл на ВрацаВъв връзка с изпълнението на проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”, Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г. и Мерките за информация и публичност, Кметът на Община Враца Ви кани на организираната междинна конференция на тема:
 „2014 г. – годината на големите предизвикателства пред водния проект. Ход и изпълнение на реалното строителство, напредък.“
             Събитието ще се състои на 09.12.2014г. от 11:30 часа в конферентна зала на ТПП – Враца, пл. „Хр. Ботев“, Дворец на културата – ет. 2. Регистрацията на участниците ще започне от 11:00 часа.
            Конференцията има за цел да информира медиите и широката общественост за напредъка по проекта през 2014 г., за възникващите трудности и преодоляването им.

            В конференцията  ще вземат участие представители на Министерството на околната среда и водите, инж. Николай Иванов - кмет на община Враца,  г-жа Красимира Георгиева – заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки на община Враца, представител на асоциирания партньор  „В и К” ООД - гр. Враца и др.
            Поканени са Областна администрация, депутати, кметски пълномощници от кварталите свързани с проекта, представители на Общинския съвет – гр. Враца, експертите от Звеното за изпълнение на проекта, представители на избраните чрез обществени поръчки експерти по договорите за услуги и др.

            Бенефициент по проекта е община Враца, общата стойност на проекта е  136 373 288,07 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 123 523 616,01 лв.  Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 /http://ope.moew.government.bg/.
            Продължителността на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” е 72 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ с начало 15.01.2010 г. и край 15.01.2016 г.
      Строително монтажните дейности по проекта включват:
·       Реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи –замяна на азбесто циментови тръби с HDPE – 77,7 км.
·       Реконструкция и рехабилитация на съществуващи главни колектори І, ІІ, ІІІ, ІV и V, в гр. Враца. Съществуващите бетонови колектори ще бъдат заменени с HDPE тръби – 8,06 км.
·       Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 13,1 км.
·       Удължаване на колекторната мрежа в кварталите Подбалкански, Кулата и Бистрец, както и строителство на канализационни отклонения по градски улици, свързани с главните колектори- 25,5 км.
·       Рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод, съпроводена с проучване, проектиране и реконструкция на азбестоциментовия трансмисионен водопровод от язовир „Среченска бара” до гр. Враца – 33,3 км.
·       Пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) с ново механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване на стари сгради. Използваната технология е отстраняване на биогенните елементи чрез процес на пречистване с активна утайка с последваща аеробна стабилизация на утайката. Обновената станция ще има капацитет от 94 000 екв. ж. и ще отговаря на позволените стойности за заустване.

           

ПРОГРАМА
на
ТРЕТА МЕЖДИННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11:00
11:30
Регистрация на участниците
11:30
11:35
Откриване на конференцията и представяне на участниците
11:35
11:45
 Встъпителни думи на официалните лица

11:45
11:50
Асоциираният партньор за проекта и неговото изпълнение

11:50
12:10
 Доклад за напредъка по проекта
12:10
12:20
Реалното строителство и големите предизвикателства пред проекта през 2014 г. - трети междинен филм 
12:20
12:30
Въпроси и отговори
12:30

Кетъринг


            Повече информация вижте на сайта на проекта: www.vratsawaterproject.eu и на сайта на община Враца: www.vratza.bg


Георги Георгиев
ключов експерт  публични комуникации
Консорциум „АИП - Агенция за информация и публичност”

За контакти: Е.Иванова
            тел.: 0879940112, е-mail: office@m-real.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар