Бисквитки

вторник, 6 януари 2015 г.

71 проверки са извършили експертите на РИОСВ – Враца през декември


През декември 2014 г. експертите на РИОСВ – Враца са извършили 71 проверки на 68 обекта в областта, от които 51 планови и 20 извънредни. 15 от извънредните проверки са за изпълнение на дадени предписания, като няма констатирано неизпълнение и нарушаване на дадения срок.
          Дадени са 5 предписания за установени пропуски и нарушения на екологичното законодателство. След извършена проверка по получен в РИОСВ – Враца сигнал за замърсяване на съседни терени с отпадъчни води от автомивка, собственост на Събирателно дружество от община Бяла Слатина, дружеството ще трябва да изгради безотточна водоплътна изгребна яма. По предписание на екоинспекцията фирма от Враца ще трябва да изготви и представи собствена екологична оценка за възможните случаи на причинени или настъпили екологични щети.
          Съгласно изискванията на екологичното законодателство, на фирма от областния град е предписано да събере на работната си площадка излезли от употреба МПС, които са били разположени върху част от пътното платно. Експертите от РИОСВ са изискали от управител на зоомагазин да представи регистрационна карта или документ, доказващ произхода на изложен кралски питон.
През изминалия месец от Автоматичната измервателна станция „ЖП гара – Враца“ не са отчетени превишения на изследваните показатели - серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон. Отчетени са 12 превишения на средно дневна норма на замърсяване от  ФПЧ10.
Подробна информация за месечната контролна дейност на РИОСВ – Враца можете да намерите на интернет страницата на инспекцията - http://riosv.vracakarst.com в раздел “Контролна дейност”, подменю “Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ – гр. Враца”.


Пресцентър РИОСВ - Враца

Няма коментари:

Публикуване на коментар