Бисквитки

четвъртък, 18 декември 2014 г.

Становище на Владимир Уручев (ЕНП) относно положението на стоманодобивната промишленост в ЕСПодкрепих резолюцията в защита на стоманодобивната индустрия, защото вярвам, че тази промишленост е от съществено значение за растежа и просперитета на европейската икономика като цяло. 
Икономическо възстановяване на Европа от продължителната криза зависи в голяма степен от наличието на силна преработваща промишленост, където стоманата играе ключова роля.
Затова приветствам всички възможни действия, които целят да се сложи край на кризата в този сектор, свързана със закриването и прехвърлянето на фирми от този бранш извън Европа, водещи до загуба на стотици хиляди работни места. 
В интерес на всички нас е да запазим собственото стоманодобивно производство като не допускаме с бездействието си, технологичното „ноу-хау“ да бъде изнесено извън територията на Европейския съюз.
Ето защо, призовавам Европейската комисия да вземе срочни мерки за справяне с икономическите и социални последици от проблемите в стоманодобивната промишленост, както и да предложи адекватни инициативи за съживяване конкурентоспособността на европейския стоманодобивен сектор и индустрия като цяло. Подобни мерки биха могли да включват преразглеждане на правилата за конкуренцията или да бъдат насочени към намаляване на енергийните разходи на енергоемките промишлени отрасли (като сектора на стоманата). Това би могло да стане чрез ускоряване завършването на вътрешния енергиен пазар на ЕС, който би гарантирал достъпни и конкурентни цени на електроенергията.
Считам, че ситуацията налага ЕК спешно да свика заседание на съществуваща Групата на високо равнище по въпросите на стоманата, в което да се включват и представители на ЕП и на местните власти, особено от регионите, където стоманодобивът е основен поминък на населението.
Не на последно място смятам, че от решаващо значение за възраждането на стоманодобивната индустрия в Европа са и солидните инвестиции в научни изследвания и иновации в сектора, които биха могли да бъдат финансирани от Европейските фондове и програми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар