Бисквитки

петък, 17 октомври 2014 г.

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г.


            До края на октомври 2014 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2014 г. Това са физически лица, които през третото тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се лица. НАП вече информира за изтичащия срок всички заинтересовани, чиито е-мейл адреси са налични в електронната база на Агенцията.
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък за:
•          доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът като за доходи изплатени през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира;
•          доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това са данъци удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както върху доходите на местни и чуждестранни физически лица (напр. дивиденти, ликвидационни дялове и др.);
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.
В офис Враца за първо тримесечие са подадени 677 декларации по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и по чл.201, ал.1 от ЗКПО. Приетите и обработени декларации от началото на годината до този момент са 1405. До 31 октомври е крайния срок за подаване на тези декларации за трето тримесечие. Запазва се тенденцията за увеличаване броя на фирмите, които подават по електронен път, не така е при  физическите лица, те все още предпочитат да посетят лично офиса на НАП.
Декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и по чл.201, ал.1 от ЗКПО може да се подаде лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет, подписана с електронен подпис.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъците и  новите срокове, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.
 Юлия Грънчарова      Няма коментари:

Публикуване на коментар