Бисквитки

вторник, 17 декември 2019 г.

Враца ще подобри качеството на сметосъбирането


През 2020 година Община Враца ще инвестира средства в обновяването на техниката за сметосъбиране на ОП „БКС“, като ще бъдат изградени и още 15 контейнери за под

земно монтиране в града. Основен акцент ще бъде поставен върху разделно събиране и намаляване количеството на депонирания отпадък. Очаква се и въвеждането в експлоатация на инсталацията за компостиране на разделно събрани отпадъци през предстоящата година. Сред мерките на местната администрация са предвидени и инициативи, включващи оползотворяването на хартия, картон и други отпадъци от търговските обекти, като средствата от рециклирането им ще бъдат вложени за озеленяване и обособяване на нови паркови пространства“ – каза кметът Калин Каменов при среща с представители на медиите. 
Изследвания на експерти в сферата на екологията показват, че средното количество на изхвърлени отпадъци от гражданин за една година е 404 кг., като 64% от тях са неизползваеми и не могат да се рециклират, заради нарушаването на местните наредби и неспазването на начина за правилно изхвърляне на отпадъците. За сравнение, в държавите от Западна Европа, количеството на неизползваемия отпадък е 110 кг., в сравнение с това в България.
В началото на 2019 година, Община Враца подаде проект, на стойност от близо 400 000 лв., за закупуването на 30 съоръжения за подземен монтаж, които ще са за разделно събиране на отпадъците. Съдовете са с вместимост от 1,5 куб. м. всеки и ще бъдат разположени около административни и обществени сгради, както и до детски, учебни и здравни заведения. 
Със средства от капиталовата програма бяха закупени и още 5 броя контейнери за подземно монтиране, като вместимостта на всеки един съд е три пъти по-голяма, в сравнение с използваните в момента контейнери тип „Бобър“. След изграждането на площадките и поставянето на съоръженията, в тях ще бъдат изхвърляни само битови отпадъци.
Към момента е и в процес на изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци, като стойността е в размер на близо 6 млн. лв. С изграждането на подобен тип съоръжение ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци в Регионалното депо във Враца. Капацитетът на компостиращата инсталация ще е до 8 000 тона на година. В рамките на проекта ще бъде въведена система за разделно събиране на зелени отпадъци, като за целта ще бъдат закупени близо 574 контейнери, от които 444 броя за Враца и 130 броя община Мездра, както и четири сметоизвозващи машини.
Като ефективен метод за недопускане на изхвърлянето на биоразградими отпадъци в общите съдове е въведената нова услуга от Община Враца за безплатно разделно събиране и извозване на подобен тип отпадъци в района на ул. „Драган Цанков“.
През 2020 година ще стартира кампанията „Акция – Хартия“, насочена към насърчаване на разделното събиране на отпадъци. В рамките на инициативата екипи на ОП „БКС“ – Враца ще събират безплатно хартия, картон и други производни отпадъци от търговските обекти в града и ще ги предават в пункт за рециклируеми материали.
С получените средства от отпадъците ще бъдат закупени дървета и декоративна растителност, които да се използват от гражданите за озеленяване на междублоковите пространства или пред съответния търговски обект.
Посочените мерки и промени в местната нормативна уредба целят както повишаване на качеството на сметосъбиране, така и ефективното използване на отпадъците, чрез рециклиране и компостиране.

Няма коментари:

Публикуване на коментар