четвъртък, 11 януари 2018 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ


 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на второ четене на проект на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.
С предложения проект на Наредба се уреждат общите правила и се регламентират отношенията между Община Враца и всички възложители на строително-монтажни работи, при които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост.
Обществената консултация ще се проведе на 19 януари 2018г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца, съгласно Решение № 667 по Протокол № 44 от 19.12.2017г. на Общински съвет-Враца.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.
Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.
 

С уважение,
МАРИЯ ПОПОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
(съгл. Заповед №85/10.01.2018г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар