вторник, 9 януари 2018 г.

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2018 година


ПОКАНА

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на           Община Враца

Кметът на Община Враца организира


Публично обсъждане на                                                 Проектобюджета на Община Враца за 2018 година


Обсъждането ще се проведе на 15.01.2018 година /понеделник/ от 17.00 часа в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителитена средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2018 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на           Община Враца

Кметът на Община Враца организира


Публично обсъждане на                                                 Проектобюджета на Община Враца за 2018 година


Обсъждането ще се проведе на 15.01.2018 година /понеделник/ от 17.00 часа в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителитена средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2018 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар